รถเช่าเหมาวัน พร้อมคนขับ

thailand car rental daily

 

- ราคารวม รถ + คนขับ (ผู้โดยสาร ไม่เกิน 3 ท่าน + คนขับ)

- ระยะเวลาไม่เกิน 10 ชม. นับจากเวลารับ

- - เกิน 10 ชม คิดค่า ล่วงเวลา ชม. ละ 300 บาท
- ราคาน้ีไม่รวม ค่าน้า มนั เช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอด (ถ้ามี), ค่าเรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
- กรณีใชรัถคา้งคืนนอกพ้ืนที่คิดค่าที่พกัคนขบั คืนละ500 บาท

 

จอง  

private carhire bangkok

 

- ราคารวม รถ + คนขับ (ผู้โดยสาร ไม่เกิน 3 ท่าน + คนขับ)

- ระยะเวลาไม่เกิน 10 ชม. นับจากเวลารับ

- เกิน 10 ชม คิดค่า ล่วงเวลา ชม. ละ 300 บาท
- ราคาน้ีไม่รวม ค่าน้า มนั เช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอด (ถ้ามี), ค่าเรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
- -กรณีใชรัถคา้งคืนนอกพ้ืนที่คิดค่าที่พกัคนขบั คืนละ500 บาท

 

จอง  

private carhire bangkok

 

- ราคารวม รถ + คนขับ

- ระยะเวลาไม่เกิน 10 ชม. นับจากเวลารับ

- - เกิน 10 ชม คิดค่า ล่วงเวลา ชม. ละ 300 บาท
- ราคาน้ีไม่รวม ค่าน้า มนั เช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอด (ถ้ามี), ค่าเรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
- กรณีใชรัถคา้งคืนนอกพ้ืนที่คิดค่าที่พกัคนขบั คืนละ500 บาท

 

 

จอง  

private carhire bangkok

 

- ราคารวม รถ + คนขับ (ผู้โดยสาร ไม่เกิน 8 ท่าน + คนขับ)

- ระยะเวลาไม่เกิน 10 ชม. นับจากเวลารับ

- - เกิน 10 ชม คิดค่า ล่วงเวลา ชม. ละ 300 บาท
- ราคาน้ีไม่รวม ค่าน้า มนั เช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอด (ถ้ามี), ค่าเรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
- กรณีใชรัถคา้งคืนนอกพ้ืนที่คิดค่าที่พกัคนขบั คืนละ500 บาท

 

จอง  

private car hire bangkok
ภาพภายในรถโตโยต้า คอมมูเตอร์
private carhire thailand
โตโยต้าอัลพาร์ด: 6899 บาท/วัน

 

- ราคารวม รถ + คนขับ (ผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน + คนขับ)

- ระยะเวลาไม่เกิน 10 ชม. นับจากเวลารับ

- เกิน 10 ชม คิดค่า ล่วงเวลา ชม. ละ 300 บาท
- ราคาน้ีไม่รวม ค่าน้า มนั เช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอด (ถ้ามี), ค่าเรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
- กรณีใชรัถคา้งคืนนอกพ้ืนที่คิดค่าที่พกัคนขบั คืนละ500 บาท

 

จอง  

private carhire thailand
ภาพภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ด

 

ฮุนไดเอช1: 2699 บาท/วัน

 

- ราคารวม รถ + คนขับ (ผู้โดยสาร ไม่เกิน 6 ท่าน + คนขับ)

- ระยะเวลาไม่เกิน 10 ชม. นับจากเวลารับ

- เกิน 10 ชม คิดค่า ล่วงเวลา ชม. ละ 300 บาท
- ราคาน้ีไม่รวม ค่าน้า มนั เช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอด (ถ้ามี), ค่าเรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
- -กรณีใชัรถค้างคืนนอกพ้ืนที่คิดค่าที่พกัคนขบั คืนละ500 บาท

 

จอง  

รถเช่าเหมาวนั บริการ ทวั่ ไทยราคารวม:

จอง

 

 

 

 

รถเช่าเหมาวนั บริการ ทวั่ ไทยราคารวม :

นิวโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์

- ราคารวม รถ + คนขับ (ผู้โดยสาร ไม่เกิน 3 ท่าน + คนขับ)

- ระยะเวลาไม่เกิน 10 ชม. นับจากเวลารับ

- เกิน 10 ชม คิดค่า ล่วงเวลา ชม. ละ 300 บาท
- ราคาน้ีไม่รวม ค่าน้า มนั เช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอด (ถ้ามี), ค่าเรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
- กรณีใชรัถคา้งคืนนอกพ้ืนที่คิดค่าที่พกัคนขบั คืนละ500 บาท

 

เก๋ง รุ่นมาตรฐาน สะดวกสบาย

- ราคารวม รถ + คนขับ (ผู้โดยสาร ไม่เกิน 3 ท่าน + คนขับ)

- -ระยะเวลาไม่เกิน 10 ชม. นับจากเวลารับ

- เกิน 10 ชม คิดค่า ล่วงเวลา ชม. ละ 300 บาท
- ราคาน้ีไม่รวม ค่าน้า มนั เช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอด (ถ้ามี), ค่าเรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
- -กรณีใชรัถคา้งคืนนอกพ้ืนที่คิดค่าที่พกัคนขบั คืนละ500 บาท

 

รถแวนหรู โตโยต้าอัลพาร์ด หรือรุ่นใกล้เคียง

- ราคารวม รถ + คนขับ (ผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน + คนขับ)

- -ระยะเวลาไม่เกิน 10 ชม. นับจากเวลารับ

- เกิน 10 ชม คิดค่า ล่วงเวลา ชม. ละ 300 บาท
- ราคาน้ีไม่รวม ค่าน้า มนั เช้ือเพลิง, ค่าทางด่วน, ค่าจอด (ถ้ามี), ค่าเรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
- กรณีใชรัถคา้งคืนนอกพ้ืนที่คิดค่าที่พกัคนขบั คืนละ500 บาท