บริการ รถ รับส่ง สนามบิน กรุงเทพฯ

บริการ รถ รับส่ง สนามบิน กรุงเทพฯ

รองรับ ลูกค้าได้ 2 ท่าน พร้อมกระเป๋ าเดินทาง (2 ใบขนาดปรกติ + 1 ใบขนาดเล็ก)

บริการ รถ รับส่ง สนามบิน กรุงเทพฯ

รองรับผู้โดยสารได้ 2-3 ท่าน (หรือ ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2)และกระเป๋ าโดยสาร (2-3 ใบขนาดปรกติ)

บริการ รถ รับส่ง สนามบิน กรุงเทพฯ

รองรับผู้โดยสารได้ 2-3 ท่าน พร้อมกระเป๋ าเดินทาง (2 ใบขนาดปรกติ -1 ใบขนาดเล็ก)

บริการ รถ รับส่ง สนามบิน กรุงเทพฯ

รองรับผู้โดยสารได้ 2 ถึง 3 ท่า (หรือ หรือผู้ใหญ่ 2 และ เด็ก 2) พร้อมกระเป๋ าเดินทาง (2-3 ใบขนาดปรกติ)

บริการ รถ รับส่ง สนามบิน กรุงเทพฯ

รองรับผู้โดยสารได้ 5 ถึง 7 ท่าน พร้อมกระเป๋ าเดินทาง (4 ใบขนาดปรกติและ 2 ใบขนาดเล็ก) หรือ 8 ถึง 10 ท่าน ไม่มีกระเป๋ าเดินทางส าหรับท่องเที่ยวหรือไปดูงาน

บริการ รถ รับส่ง สนามบิน กรุงเทพฯ

รองรับผู้โดยสารได้ 5 ถึง 6 ท่านพร้อมกระเป๋ าเดินทาง (4 ใบขนาดปรกติ และ 2 ใบขนาดเล็ก) หรือ 5 ถึง 7 ท่าน ไม่มีกระเป๋ าเดินทาง ส าหรับท่องเที่ยวหรือไปดูงาน

ประเภทรถที่ใหบ้ ริการแบบราคารวมสุทธ(รถคนขบั เช้ือเพลิง ทางด่วน)

เก๋ง ุ่นมาตรฐาน

รถประเภทที่ 1: เก๋ง โตโยต้า แคมรี่หรือรุ่นใกล้เคียง: เหมาะส าหรับ ลูกค้า 2 ถึง 3 ท่านเมื่อท่านเดินทางจาก สนามบินไปโรงแรมของท่าน หรือ ไปจุดหมายอื่นๆ เช่น ไป พัทยา, ตลาดน้า ราคาที่แจง้รวมค่าทางด่วนแลว

รถรุ่น SUV

รถประเภทที่ 3: รถ SUV โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์หรือรุ่น ใกล้เคียง: รองรับ ลูกค้า 2 ถึง 3 ท่าน ( หรือ ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2 ) พร้อมกระเป๋ าเดินทาง ( 2-3 ใบ ขนาดปรกติ) เหมาะส าหรับท่านที่ต้องหารรถสมรรถนะ แข็งแกร่ง หรือ เดินทางไปสู่จุดหมายที่ระยะทางไกลๆ ภายในกวา้ง นงั่ สะดวกสบายกวา่ รถเก๋ง เทียบกบัราคาที่เพิ่มข้ึน เล็กน้อย ถือว่าคุ้มค่ากว่า ราคาที่แจ้งไว้รวมค่าทางด่วนแล้ว

รถตู้

รถประเภทที่ 4: รถตู้ โตโยต้าคอมมูเตอร์หรือ รุ่นใกล้เคียง: รองรับ ลูกค้าได้ 5 ถึง 7 ท่าน รวมกระเป๋ า เดินทาง (ขนาดปรกติ 4 ใบ และ ขนาดเล็ก 2 ใบ) หรือ 8 ถึง 10 ท่าน ที่ไม่มีกระเป๋ าเดินทางส าหรับท่องเทียว ดูงาน เป็ นรถตู้เอนกประสงค์ที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุดส าหรับการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ราคาที่แจ้งไว้ได้ รวมค่าทางด่วนแล้ว

รถตู้หรู

รถประเภทที่ 5: รถตู้หรู: ฮุนไดเอช1 หรือรุ่นใกล้เคียง: ส าหรับท่านที่ต้องการเดินทางที่ค านึงถึง ความหรูหรา สะดวกสบาย และ การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว ดูงาน เจรจาธุรกิจ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวยามราตรีและจุดประสงค์ อื่นๆ ราคาที่แจ้งไว้รวมค่าทางด่วนแล้ว